Management Council

 

 

 

 

1

Shri.Pathan Aniskha Rashidkha

President

2

Shri. Raiskha Naserkhan

Vice-President

3

Shri. Amjad Munnawar Pathan

Secretory

4

Shri. Shriram Nagorao Mahajan

Member

5

Shri. Vilas Appa Dharkar

Member

6

Shri. Ramdhan Bhimrao Gaikawad

Member

7

Shri. Dattu Somnath Sonune

Member